Wyniki dla : co to jest norma prawna (3 str), %%%Dyspozycja normy jest to cz˙˙˙ normy wyznaczaj˙ca spos˙b post˙powania w sytuacji, gdy spe˙nione zosta˙y warunki przewidziane w hipotezie
Wyst‘pił bł‘d podczas wyszukiwania.